Koło Naukowe Anglistów UR

Koło Naukowe Anglistów UR (KNA UR) działa przy Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów. Koło powstało w semestrze letnim 2008/2009 pod nazwą KNA Coffee Break. W roku akademickim 2009/10 zawiesiło działalność, wznowioną w kwietniu 2011. Pierwszym opiekunem naukowym KNA UR była Pani dr hab. Elżbieta Rokosz-Piejko, która pełniła tę funkcję do 2016r. Działalność naukowa Koła przejawia się w m.in. organizowaniu konferencji studencko-doktoranckich, warsztatów tłumaczeniowych, a także cyklicznych spotkań, na których swoje referaty wygłaszają studenci studiów I, II i III stopnia. Dotyczą one wybranych zagadnień z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, filmoznawstwa oraz kulturoznawstwa.

Naszym sztandarowym projektem jest konferencja studencko-doktorancka pt. „Galicia Studies in Linguistics, Literature and Culture: The Students’ Voices, która stanowi integralną część działalności Koła Naukowego Anglistów UR od 2012 r. Tematyka konferencji koncentruje się wokół zagadnień związanych z językoznawstwem, kulturoznawstwem, literaturą oraz metodyką nauczania języków obcych. Prelengenci indywidualni oraz studenckie zespoły badawcze reprezentują wyniki swoich badań w formie referatów, które następnie zostają opublikowane w recenzowanym tomie pokonferencyjnym pt. Galicia Studies in Linguistics, Literature and Culture: The Students’ Voices. Dla młodych naukowców to cykliczne wydarzenie stanowi doskonałe forum do zaprezentowania wyników swoich badań, dając im możliwość skonfrontowania osiągnięć i poddania ich pod dyskusję.

W 2017 roku Koło Naukowe Anglistów UR zorganizowało I edycję ogólnopolskiej konferencji studencko-doktoranckiej pt. „Kryzys wyobraźni: obrazowanie przyrody w literaturze i filmie.” Pomysł tej konferencji zrodził się w kontekście badań prowadzonych w ramach jednego z projektów realizowanych w KNA w roku akademickim 2016/2017. Celem tego projektu, kierowanego przez panią dr Patrycję Austin, jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, jaką rolę pełnią literatura i film w pogłębieniu rozumienia obecnego kryzysu ekologicznego. Świat narracji literackich i filmowych nie jest wszak ograniczony do tego, co tu i teraz; mogą one uchwycić zjawiska przekraczające granice naszej percepcji i rozwijać naszą wrażliwość na naturę ożywioną i nieożywioną. Wobec ocieplania się klimatu oraz degradacji środowiska naturalnego, a także kryzysu tożsamości, autorzy tekstów literackich i filmowych szukają nowych form wypowiedzi, starając się odzwierciedlić postępujące zmiany i zwrócić uwagę na problemy z nimi związane. Ze względu na aktualną tematykę badań nasza konferencja przyciągnęła przedstawicieli ponad 10 polskich uczelni.

Od 2017 roku KNA realizuje także przy współpracy z Instytutem Filologii Angielskiej UR projekt pt. „Cykl Warsztatów Tłumaczeniowych”, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród studentów filologii angielskiej. Celem warsztatów jest nabycie i udoskonalenie kompetencji tłumaczeniowych w zakresie wybranych zagadnień przekładu pisemnego oraz zapoznanie z nowymi narzędziami pracy tłumacza. Warsztaty prowadzone są przez pracowników Instytutu Filologii Angielskiej UR.

W dniach 13-16 listopada 2017 r. Koło zorganizowało po raz pierwszy cykl spotkań pt. „International Education Week 2017” na Uniwersytecie Rzeszowskim. International Education Week to międzynarodowa inicjatywa amerykańskiego Departamentu Stanu i Departamentu Edukacji, mająca na celu promowanie programów wymiany międzynarodowej i zachęcanie do uczestniczenia w nich, dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniami. Co roku w listopadzie Centra Doradztwa EducationUSA na całym świecie organizują prezentacje, wykłady, warsztaty zachęcające młodych ludzi do podjęcia nauki w USA, zaś naukowców do wyjazdu na staże i wymiany naukowe.

Koło Naukowe Anglistów UR dynamicznie się rozwija, a studenci mają szansę realizowania się na wielu płaszczyznach. Przygotowywanie referatów i udział w konferencjach to wspaniała okazja do doskonalenia swojego warsztatu badawczego i poszerzenia wiedzy z zakresu swoich zainteresowań naukowych. Studenci mają także okazję do wymiany poglądów oraz nauczenia się sztuki dyskutowania.

Dziękujemy Panu dr hab. Zenonowi Ożogowi, prof. UR, Dziekanowi Wydziału Filologicznego, Pani dr hab. Elżbiecie Rokosz-Piejko, Dyrektorowi Instytutu Filologii Angielskiej, a także władzom uczelni, w szczególności Panu Prorektorowi ds. Studenckich i Kształcenia, prof. dr hab. Markowi Koziorowskiemu, za życzliwe wsparcie naszych wydarzeń.

Zapraszamy do odwiedzenia strony Koła Naukowego Anglistów UR na Facebooku.

Adres e-mail Koła: univ.eng.association@ur.edu.pl

Opiekun naukowy KNA
dr Magdalena Trinder
magda.trinder@gmail.com

Prezes KNA
mgr Paula Wieczorek
wieczorek1paula@gmail.com

 

Advertisements